สภาพชุมชน

สภาพชุมชนทั่วไปของโรงเรียน


โรงเรียนอันนาลัย  ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครฯ  ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่  ประชากรร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม  ส่วนใหญ่ประชากรร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับประมง ค้าขาย เลี้ยงและจับสัตว์น้ำทะเล ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์ทะเลและอื่นๆ สภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  มีรายได้ต่อคน  10,000  บาทต่อปี สภาพสังคมส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านชาวประมงและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก สภาพชุมชนบางพื้นที่โดยรอบประกอบ ด้วยที่ชายฝั่งทะเล ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน สถานที่ตั้งโรงเรียนอันนาลัย อยู่ห่างจากแหล่งชุมชนที่เป็นตัวเมือง ตลาด ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนั้นการรับนักเรียนประมาณร้อยละ 50  ของนักเรียนมาจากพื้นที่ที่ไกลจากโรงเรียนค่อนข้างมาก  อาทิเช่น สหกรณ์  กระทุ่มแบน  กาหลง       บางโทรัด  มหาชัยเมืองใหม่    สวนส้ม    บ้านแพ้ว

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในด้านกิจกรรมต่าง ๆ  ตลอดปีการศึกษา  เช่น  การแห่เทียนพรรษา  การรณรงค์การใช้สิทธิในการเลือกตั้ง การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  สถานที่ของโรงเรียนใช้เป็นหน่วยเลือกตั้ง  ส.ส.  ส.ท  สว. ให้บริการสถานที่ในการงานพิธีมงคลสมรส  เป็นศูนย์รวมพิธีทางศาสนาสำหรับผู้นับถือศาสนาคริสต์  การจัดงานวันคริสต์มาส  และกิจกรรมประจำปีของโรงเรียน

นอกจากนั้นยังใกล้แหล่งการเรียนรู้คือ   บริเวณปากอ่าวมหาชัยและป่าชายเลนซึ่งห่างจากโรงเรียน ๓ กิโลเมตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้จากผลิตผลซึ่งเป็นทรัพยากรที่ได้จากทะเล เช่น กะปิ การถนอมอาหารในลักษณะต่างๆ ในรูปของปลา, ปู, กุ้ง,หอย รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล  และศูนย์กลางธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (ตลาดทะเลไทย) เป็นระบบที่ครบวงจร  เป็นต้น