มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

1.ตรวจคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทุกคนของโรงเรียนก่อนเข้าในบริเวณโรงเรียน
- ทางโรงเรียน จะใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก หากพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา และมีอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้ผู้ทำการคัดกรอง ณ จุดนั้นๆแจ้งให้บุคลากรหรือนักเรียน กลับบ้านทันที และให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย และรักษาอย่างถูกต้อง
2.โรงเรียนบริการเจลล้างมือสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียน และสถานที่ในจุดต่างๆของโรงเรียน

3. โรงเรียนได้ทำความสะอาด เช็ด ล้าง ฆ่าเชื้อ ตามจุดต่างๆ ของโรงเรียน